Adatvédelem

A Hotel Silverine Lake Resort Balatonfüred**** superior rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Silver Invest Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4.,

cégjegyzékszám: 19-09-517809, adószám:13532080-2-19, telefonszám: 0687/583-000, e-mail: marketing.balaton@silverinelake.hu valamint a Weboldalon található bármely@silverinelake.hu végződésű e-mail cím, fax: 0687/480-057, önállóan képviseli: BarnánéRádóczyAndrea ügyvezetőigazgató),mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy(továbbiakban: érintettek)adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelenrövidadatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen TájékoztatóaSzabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök,témák vonatkozásában a Szabályzat,

valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmébenfolyamatosan elérhetőa

https://silverinelake.hu/hu oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4. cím alatt.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az érintettek tehát elsődlegesen a vendégek, valamint azok, akik az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődnek, de vendéggé nem válnak, továbbá az Adatkezelő Munkatársai, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinekképviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, továbbá bárki, aki az Adatkezelő által üzemeltetett térfigyelőkamerarendszerrel megfigyelt területre belép, illetve ott tartózkodik.

Milyenadatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő?

Információ kérésével és nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

Ajánlatkérésselkapcsolatos adatkezelés

Szobafoglalássalkapcsolatos adatkezelés

Bejelentkezésselkapcsolatos adatkezelés

Mágneskártyásbeléptető rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

Kamerarendszerműködtetéssel kapcsolatos adatkezelés

Törzsvendégprogrammal kapcsolatos adatkezelés

Ajándékutalványkibocsátással elfogadásávalkapcsolatos adatkezelés

Vendégértékelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés

Hírlevélküldésselkapcsolatos adatkezelés

Időpontfoglalássalkapcsolatos adatkezelés

Csapatépítéssel és rendezvény szervezésselkapcsolatos adatkezelés

Felelősségvállalónyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés

Bankkártyaadatokkalésbanki utalással,előlegfizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Nyereményjátékszervezéssel kapcsolatos adatkezelés

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Munkatársakadataival kapcsolatos adatkezelési

Panaszkezelésselkapcsolatos adatkezelés

Milyenadatokatkezelaz Adatkezelő?

Adatkezelő a Szabályzat 10. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésenként eltérő, de elsődlegesen személyes adatokat, így például név, e-mail cím, telefonszám, másodsorban ezekhez kapcsolt egyéb, nem személyes adatokat kezel. A kezelt adatok köreit az egyes adatkezelések vonatkozásában a Szabályzat pontosan meghatározza.

Melyek az adatkezelések céljai?

Az adatkezelések általános céljai a következők: az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése,megkötése, végrehajtása, Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinekérvényesítése, visszaélésekmegelőzése, kivizsgálása, feltárása.

Az adatkezelések egyedi céljai az egyes adatkezelési tevékenységek- hez köthetőek és a Szabályzat 10. fejezetében kerültek meghatá- rozásra. Az adatkezelések céljai alapvetően az adatkezelések hétköznapi értelembe vett céljaival egyeznek meg.

Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő?

Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással.

A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthetőjogszerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát azönkéntességet,a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti.

Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező.

Kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján hozott, a helyi önkormányzat idegenforgalmiadó megállapításáravonatkozó rendelete alapján.

Kötelezőazadatkezelés panaszfelvétel esetében a 1997. évi CLV. törvény alapján. Az Adatkezelőelsősorbanaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény,azegyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,a gazdasági reklámtevékenységalapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat.

Az adatkezelő mennyi ideig kezeli az adatokat?

Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy kötelező.

Az adatkezelés időtartama minden önkéntesalapontörténő adatkezelési tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozóengedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, vagy bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozódöntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

Kötelező adatkezelés esetén a törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletébenmeghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebbenazesetbenaz adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnereiszámáraakkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhozhozzájárult. AdatkezelőaPartnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozható- ságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzat 5. fejezetébenkerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nemzárja,–a marketing.balaton@silverinelake.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban,valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

NemzetiAdatvédelmiés Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztőtartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabálybanfoglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésévelazérintett személyiségi jogát megsérti, az érintettazAdatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Adatkezelő kijelenti, hogy a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja; a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásbavetette,a vonatkozó hatósági határozatok számai a https://silverinelake.hu/hu oldalon megtalálhatóak.

a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.


Kelt: 2017. március hó 1. nap

Barnáné Rádóczy Andrea
Ügyvezető Igazgató
Silver Invest Kft.

Adatvédelmi szabályzat I.sz. melléklete

NAIH HATÁROZATOK